بررسي سازمان حسابرسي و اصول حسابرسي مالياتي و مواد و قوانين ماليات

بررسي سازمان حسابرسي و اصول حسابرسي مالياتي و مواد و قوانين ماليات|30012427|tovil
حسابرسي مالياتي 675 شرکت دولتي سازمان حسابرسي با انجام حسابرسي مالياتي حدود 675 شرکت، گزارش خود را به حوزه­هاي مالياتي ارسال کرد. رئيس سازمان حسابرسي با بيان اين که دو بانک رفاه و مسکن صورتهاي مالي سال 85 خود را به سازمان حسابرسي ارائه داده­ا...