بررسي بودجه و منابع و مصارف دولت و مروري بر مازاد و کسري و تصويب بودجه

بررسي بودجه و منابع و مصارف دولت و مروري بر مازاد و کسري و تصويب بودجه|30012424|tovil
فهرست مطالب 1. مقدمه 2. بودجه چيست؟ 3. منابع دولت از چه طريقي به دست ميآيد، در كجا و چگونه هزينه ميشود؟ 4. استانها پول خود را از چه محلي تأمين و صرف چه اموري ميكنند؟ 5. مازاد و كسري بودجه چيست؟ 6. فرايند تهيه و تصويب بودجه دولت چگونه است؟ بودجه چيست؟...